معادن سنگ تراورتن قرمز آذرشهر‌ در شهرستان آذرشهر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است.فرآوری سنگ تراورتن آذرشهر بصورت موجدار و بی موج میباشد و به جهت رنگی که دارد بصورت ترکیبی در محوطه ها ، نمای ساختمان و در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

سنگ تراروتن قرمز آذرشهر جز سنگهای تزئینی محسوب میشود. کم رنگ و پر‌رنگ بودن قرمزی آن حائز اهمیت میباشد.بر این اساس سنگ تراورتن قرمز آذرشهر بر اساس پر رنگ بودن و کم رنگ بودن، سورت بندی میکنند. سنگ تراورتن آذرشهر را میتوان بعلت پر بودن جنس آن بصورت سایز شده و ترکیبی با سایر مرمریتها در کف سالنهای مختلف‌مورد استفاده قرار داد.  از دستگاه برش دروازه ای با توجه به سفارشهای مختلف پیمانکاران جهت سایزهای مختلف استفاده میکنند.