تراورتن آذر شهر

معادن سنگ تراورتن قرمز آذرشهر‌ در شهرستان آذرشهر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است.فرآوری سنگ تراورتن آذرشهر بصورت موجدار و بی موج میباشد و به جهت رنگی که دارد بصورت ترکیبی در محوطه ها ، نمای ساختمان و در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

تراورتن آذر شهر

خصوصیات تراورتن قرمز آذر شهر

سنگ تراروتن قرمز آذرشهر جز سنگهای تزئینی محسوب میشود. کم رنگ و پر‌رنگ بودن قرمزی آن حائز اهمیت میباشد.بر این اساس سنگ تراورتن قرمز آذرشهر بر اساس پر رنگ بودن و کم رنگ بودن، سورت بندی میکنند. سنگ تراورتن آذرشهر را میتوان بعلت پر بودن جنس آن بصورت سایز شده و ترکیبی با سایر مرمریتها در کف سالنهای مختلف‌مورد استفاده قرار داد.  از دستگاه برش دروازه ای با توجه به سفارشهای مختلف پیمانکاران جهت سایزهای مختلف استفاده میکنند.

تراورتن آذر شهر
تراورتن قرمز آذر شهر